slide_interiror_12

Contribuir a reduir les disparitats entre nois i noies d’educació secundària a la ciutat de Kolda

Títol: Contribuir a reduir les disparitats entre nois i noies d’educació secundària a la ciutat de Kolda.

Any: 2015/2016

Objectiu: Promoure el dret a l’educació secundària gratuïta, de qualitat i sense violència per a tots els nois i noies de la ciutat de Kolda. El projecte contribuirà de manera eficaç a disminuir les diferències educatives existents entre noies i nois.

Beneficiàries: Unes 3.000 noies adolescents

Impacte:

  • Hem contribuït a que les i els estudiants coneguin més els seus drets definits en la Declaració de DDHH i sobretot en la Convenció sobre els drets del nen on es reconeix el dret a créixer i aprendre en un entorn segur.
  • Es redueixen les disparitats i les discriminacions per raó de gènere en l’ensenyament secundari als instituts de Kolda.
  • Hem contribuït a promoure la incorporació efectiva de les perspectives de gènere, de sostenibilitat i de drets humans en l’execució de les polítiques públiques educatives a través de la Inspecció d’Educació de la Regió de Kolda.
  • Les i els estudiants s’impliquen d’una manera més activa en la prevenció de la violència a l’aula, i estan més sensibilitzades sobre la necessitat de denunciar qualsevol tipus d’assetjament.
  • S’han millorat les capacitats i els coneixements dels docents: tenen té més consciència sobre la seva responsabilitat en oferir una educació de qualitat, amb respecte a tots i totes les alumnes i sobretot sense fer un abús de poder dins l’aula.
  • Hem contribuït a augmentar la mobilització i la denúncia de certes actituds negligents de certs docents.

Finançat per: L’Agència catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD)
descarga (1)