Criteris d’intervenció

L’ORGANITZACIÓ

Tots els projectes es regeixen pels següents principis:

  • El principi de col·laboració i complementarietat entre les nostres accions, els poders públics locals i les iniciatives de les poblacions on treballem.
  • El principi d’eficàcia, eficiència i de responsabilitat en l’aplicació dels projectes i actuacions que utilitzen recursos públics i privats per dur-los a terme.
  • Els projectes tenen com objectiu transversal la promoció del desenvolupament humà sostenible amb un clar enfocament dels Drets Humans i equitat entre dones i homes.
  • Els beneficiaris directes sempre són subjectes actius i protagonistes en el procés de canvi de la seva pròpia realitat social, són agents de desenvolupament.
  • Els projectes han de crear una dinàmica que permeti aprofitar al màxim els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats per al seu propi desenvolupament socioeconòmic.