Missió, visió, valors

L’ORGANITZACIÓ

Missió:
Acompanyem processos de desenvolupament amb enfocament de Drets Humans, gènere i desenvolupament socioeconòmic, fomentant la co-responsabilitat i la participació activa dels beneficiaris i beneficiàries en el seu propi desenvolupament.

Visió:
En l’àrea de cooperació, la nostra visió de cara el 2025 és incrementar el nostre compromís amb la promoció del respecte, protecció i garantia dels drets humans a l’educació, la salut, i a l’alimentació de les poblacions senegaleses que no els tenen garantits. Dins l’àrea d’educació per al desenvolupament (EpD) la nostra tasca és de sensibilització, educació i incidència per a una ciutadania més activa i compromesa per eradicar les discriminacions, els estereotips i la desigualtat per raons d’origen o gènere.

Valors:
Partint del nostre compromís amb la defensa dels drets humans, especialment amb els drets econòmics i socials, entenem que és un deure treballar perquè totes les persones tinguin garantits aquests drets. Per tal d’aconseguir-ho, actuem simultàniament des de diferents àrees: executant projectes de cooperació per al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament i duent a terme campanyes de comerç just.

Promoció i  defensa dels drets humans, les llibertats fonamentals, universals, indivisibles i interdependents. Considerem la llibertat, la democràcia i la dignitat de la persona com a fonaments de tot l’esforç en pro del desenvolupament humà.

Co-responsabilitat. Impliquem els diferents agents socials, beneficiaris i ens locals en totes les actuacions per a garantir-los la seva participació activa, inclusiva i responsable.

Apoderament de les persones tècniques de la contrapart. Per a la Fundació Guné la figura del cooperant és prescindible, les seves funcions les deleguem en el personal tècnic local.

Transparència i bon govern. Sempre ens proposem actuar de forma transparent en la seva gestió i rendir comptes de forma regular i periòdica davant els seus socis i davant la població en general. Els comptes anuals són auditables per professionals externs.

Sostenibilitat. Vetllem perquè totes les accions siguin sostenibles a nivell social, econòmic i mediambiental.

Orientació per uns principis ètics, compartits amb altres organitzacions i recollits en el Codi de Conducta de la Federació Catalana d’ONGD.

Altres arxius relacionats :

Estatuts de la Fundació Guné